Kehä V

Mikä Kehä V-hanke on?

Kehä V -hanke käsittelee liikenne- ja maankäyttöjärjestelmä eri osapuolten yhteisten tavoitteiden toteuttamiskeinona, joka tukee eri osapuolten omia strategioita ja vahvistaa monipuolista yhteistyötä. Tuloksena tulee olemaan mm. monipuolinen yhteistyöpohja alueen toimijoille. Dynaaminen kehityskuva ja tietovaranto sekä kunta- että elinkeinoelämän toimijoiden käyttöön helpottaa yhteistyötä ja tukee osapuolten omien tavoitteiden ja strategioiden toteuttamista.

Miksi pitää kehittää yhdessä?

Suomen logistiikkajärjestelmä kytkeytyy pitkälti merikuljetuksiin- laivareitit ja satamat ovat avainasemassa. Venäjän isot virrat näkyvät Suomen järjestelmissä voimakkaasti. tulevaisuudessa ne saattavat olla vielä merkittävämpiä ja osin transitoliikenne voi pitkällä aikavälillä jopa kääntää suuntansa päinvastaiseksi. Kehä V tarjoaa monen sataman käytön mahdollistavia sijoittumisratkaisuja yrityksille. Kehä V- alue on myös yrityksille kehityksen ja kasvun aluetta, jota ei ole vielä täysin käsitelty ja analysoitu. Välimatka Hangosta Porvooseen on autolla vain noin 2 tuntia ja matkan varrella on useita teollisuus- ja yrityskeskittymiä.

Uusia kilpailukeinoja ja -kykyä paikallisesti

Kehä V vyöhyke avaa mahdollisuuksia asumisen ja työpaikkojen sijoittumiselle ruuhkista vapaalle alueelle kuitenkin Helsingin metropolialueella. Kehä V –hanke tavoittelee jatkossa myös laaja-alaista seudun toimijoiden yhteistä aluepolitiikkaa, jota voitaisiin kehittää ja toteuttaa kestävällä tavalla yhteistyössä valtion kanssa.

Ratahankkeet

Liikenteen tarpeita on sekä radan sähköistämisen että tien suhteen. Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen on taloudellisesti kannattavaa ja sen merkitys ilmastomuutoksen näkökulmasta on merkittävä junien energiakäytön kannalta ja myös tiekuljetusten kasvua ehkäisevänä ratkaisuna. Tien parantaminen erityisesti turvallisuuden ja toimivuuden parantamiseksi siten, että Kehä V tieyhteydet nousevat kilpailukykyisiksi pidempien vaihtoehtoisten reittien kanssa, merkitsee myös raskaan liikenteen sujuvaa ajoa edistäviä toimenpiteitä. Kehä V voi tarjota vähemmän energiaa kuluttavan ja puhtaamman ajoreitin kuin ruuhkautuvat yhteydet Kehä III:n kautta.

Ekoajattelu

Kehä V –vyöhykkeestä kehitetään ekologisesti kestävällä pohjalla toimivaa aluetta. Tavoitteena on laajalti ja pitkäjänteisesti lähteä kehittää eri toimijoiden yhteistyönä ympäristöä säästäviä toimenpiteitä kaikilla suunnittelun ja toteutuksen tasoilla.
Ekologisesti kestävän kehityksen rakentamiseen liittyy myös raideliikenteen käyttömahdollisuuksien ja käytön pitkäjänteinen kehittäminen. Hanko - Hyvinkää rataa pyritään kehittämään mahdollisimman nopeasti vaiheittain sekä logistiikan kuljetuksia että tulevaisuudessa matkustajaliikennettä palvelevaksi korkeatasoiseksi radaksi ja osaksi laajenevaa pääkaupunkiseudun lähiliikennejärjestelmää.

Maakaasusta vaihtoehto

Päästöjen vähentämiseksi ja pohjavesien suojelemiseksi esitetään Kehä V -vyöhykkeen toimijoille maakaasun ottamista ajoneuvojen polttoaineeksi ja maakaasun muiden käyttömahdollisuuksien selvittämistä sitä mukaan, kun yhteistyössä Gasum OY.n kanssa toteuttava maakaasuverkko ja tankkausasemien verkko kehittyy Kehä V – alueella.

Turvallisuus

Yhteistyössä tiehallinnon kanssa halutaan nostaa Kehä V esille ja kehittää tieliikenteen ympäristöä ja liikenteen turvallisuutta. Ensimmäisenä askeleena ”viisaan ja ekologisen tien” kehittämisessä on kehittämissuunnitelman laatiminen koko tiejaksolle Hanko –Hyvinkää – Mäntsälä - Porvoo. Tavoitteena on linjata toimenpiteet logistisen laatukäytävän pitkäjänteiselle kehittämiselle.